Natura sieci teleinformatycznych jest bardzo dynamiczna - ich struktura, elementy i parametry zmieniają się niezwykle często. To spore wyzwanie dla administratorów sieci odpowiedzialnych za gromadzenie danych o firmowej infrastrukturze IT. Jeszcze większym wyzwaniem jest właściwa interpretacja zebranych informacji - tak, aby dostarczały firmie odpowiedniej wartości biznesowej, wspomagały w optymalizacji procesów i poprawianiu wyników. Dzięki NetCrunch analiza danych o firmowej sieci nie jest jednak problemem.

Wyzwania administratorów A.D. 2017

W czasach cyfrowej transformacji, w których podstawowym zasobem jest informacja, szkielet firmy tworzą nie tylko pracujący w niej ludzie, ale i wykorzystywana przez nich sieć skomunikowanych ze sobą urządzeń (takich jak m.in. komputery, drukarki, skanery, serwery oprogramowania, smartfony itp.). Wraz z odpowiednim oprogramowaniem tworzy ona swoisty ekosystem - warunki do prowadzenia i rozwoju biznesu.

Taki elektroniczny ekosystem, podobnie jak ten biologiczny, wymaga ciągłej obserwacji i - w razie potrzeby - fachowego wsparcia. Zadanie fachowców z zakresu infrastruktury IT - administratorów sieci komputerowych nie jest jednak łatwe. Potencjalnych problemów z wydajnością, konfiguracją czy bezpieczeństwem sprzętu bądź aplikacji jest bowiem wiele i nawet w przypadku niewielkich sieci administratorzy mają zazwyczaj pełne ręce roboty.

Problemy z siecią hamulcem biznesu

Nowoczesne rozwiązania IT potrafią zmienić oblicze biznesu o 180 stopni (o czym m.in. piszę na blogu informatykawfirmie.pl). Poprawa efektywności pracy, automatyzacja mechanicznych - powtarzających się czynności, możliwość szybkiego dokonywania skomplikowanych obliczeń czy prognozowania na podstawie archiwalnych danych, to tylko niektóre korzyści odnoszone przez firmy za pomocą oprogramowania i sprzętu komputerowego - oczywiście wyłącznie wtedy, gdy jest on niezawodny. Dla kontrastu, wadliwe narzędzia informatyczne niestety stają się dla pracowników prawdziwym utrapieniem - awarie sprzętu czy oprogramowania destabilizują organizację pracy, prowadzą do kosztownych przestojów, a ponadto źle wpływają na morale załogi i jej zaufanie do rozwiązań IT. Wszystko to negatywnie przekłada się na wyniki firmy.

Oprogramowanie do zarządzania siecią - solidne wsparcie dla administratorów

Administratorzy sieci komputerowych stoją na straży porządku i wydajności firmowego ekosystemu IT, jednak jak wspomniałem nieco wyżej, ich zadanie nie jest łatwe. Jego celem nie jest bowiem wyłącznie "gaszenie pożarów", tj. reagowanie na zaistniałe problemy lecz również ich wcześniejsze przewidzenie i unikanie.

Na szczęście pracownicy działu IT nie muszą być osamotnieni na polu bitwy - mają do dyspozycji solidne wsparcie w postaci wyspecjalizowanych narzędzi do zarządzania siecią teleinformatyczną. Pomogą one m.in. w:

 • monitorowaniu ruchu w sieci,
 • gromadzeniu informacji o wykorzystaniu poszczególnych urządzeń i usług,
 • ustaleniu oczekiwanych parametrów sieci (zestaw urządzeń, liczba użytkowników itp.), umożliwiających prowadzenie diagnostyki,
 • diagnozowaniu problemów z urządzeniami i aplikacjami,
 • czuwaniu nad bezpieczeństwem firmowej sieci,
 • dokonywaniu audytu sprzętu i oprogramowania,
 • prowadzeniu prac konserwacyjnych, konfiguracyjnych i instalacyjnych.

Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT pozwala m.in. na monitorowanie ruchu w sieci (widok systemu NetCrunch)

Coraz więcej dostępnych na rynku rozwiązań dobrze radzi sobie z większością stawianych przed nimi zadań - np. gromadzeniem danych o sieci i ruchu w niej, czy generowaniem powiadomień na podstawie zaistniałych wydarzeń. Problemem w dalszym ciągu pozostaje jednak odpowiednie podejście do analityki - kluczowej dla firmy, bo umożliwiającej przekucie zebranych informacji o sieci w korzyść biznesową (np. wykrycie i zlikwidowanie wąskiego gardła danego procesu). Bez niej, zgromadzone dane mogą okazać się bezużyteczne. Na szczęście o aspekt ten zadbali twórcy systemu NetCrunch.

Jak pomoże NetCrunch?

NetCrunch to system do monitorowania sieci komputerowych, a zarazem polskie dobro eksportowe autorstwa rodzimej firmy AdRem Software. Z aplikacji korzysta ponad 100 tysięcy przedsiębiorstw z ponad 100 różnych państw. Nic więc dziwnego, że najnowszą wersję rozwiązania (NetCrunch 9.3) przygotowano w aż 4 wersjach językowych - polskiej, angielskiej, niemieckiej i francuskiej.

Jest to produkt wysoce wyspecjalizowany, skupiający się na najważniejszych aspektach zarządzania sieciami (i ich elementami, jak urządzenia, serwery, systemy operacyjne czy aplikacje), tj. monitorowaniu i analizowaniu. Nie oznacza to jednak, że NetCrunch się do nich ogranicza. Prześledźmy jego najważniejsze cechy oraz funkcje.

Monitorowanie sieci

NetCrunch zbiera szczegółowe dane o sprzęcie wchodzącym w skład sieci, zainstalowanym na nim systemie operacyjnym i oprogramowaniu. Automatycznie skanuje sieć, wykrywając jej węzły (tj. urządzenia) oraz działające w ich obrębie usługi. Aplikacja wspiera monitorowanie ponad 65 serwisów sieciowych pracujących pod dyktando systemów operacyjnych Windows, Linux, Solaris, BSD i MacOS X. Co istotne, w przeciwieństwie do wielu rozwiązań konkurencyjnych, program nie korzysta z agentów - tj. aplikacji instalowanych na monitorowanych urządzeniach (za którymi nie przepadają pracownicy, utożsamiając agenta z narzędziem do podglądania i kontrolowania ich poczynań).

Warto wspomnieć, że monitoring NetCrunch jest bardzo elastyczny - dzięki jego konfigurowalnemu skanerowi jesteśmy w stanie, za pomocą własnych reguł, precyzyjnie określić jakiego rodzaju elementy powinny być monitorowane - oraz w jakim stopniu.

System umożliwia ponadto dokonywanie firmowych audytów / inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania - w tym również jego zgodności z wymogami prawnymi.

Śledzenie zdarzeń i powiadomienia

Monitoring NetCrunch pozwala m.in. na określenie statusu urządzenia (np. tego czy działa ono prawidłowo) bądź usługi w danym momencie. Na tej podstawie system jest w stanie wygenerować odpowiednie powiadomienia - o warunkach i treści zdefiniowanej przez administratorów. Zresztą reguły dla wyzwalaczy alertów możemy ustalać z naprawdę dużą swobodą - program jest w stanie porównywać je bowiem nie tylko z wydarzeniami (np. podłączenie urządzenia, uruchomienie aplikacji), ale i metrykami wydajnościowymi (np. dane urządzenie jest obciążone w 90% na przestrzeni ostatniej godziny).

Zestawienie alertów NetCrunch pozwala łatwo zidentyfikować najisotniejsze zgłoszenia

Zaawansowane zarządzanie alertami pozwala np. na ich automatyczne korelowanie (gdy dany problem został rozwiązany samoistnie lub przez człowieka, usuwamy go z listy alertów trwających). NetCrunch umożliwia również definiowanie alertów warunkowych, np. tylko wtedy, gdy problem wystąpił w określonym czasie (np. poza godzinami pracy) lub utrzymywał się przez określony okres (np. wyślij alert jeśli problem występuje co najmniej przez 10 minut) - w ten sposób unikamy generowania dużej liczby alertów wywołanych chwilowymi stanami sieci - np. pikami). NetCrunch pozwala ponadto otrzymać alert w sytuacji, gdy oczekiwane zdarzenie nie nastąpiło (na przykład nie wykonał się zaplanowany backup). Wszystko po to, aby precyzyjnie wskazywać najpilniejsze problemy i zadania do wykonania w sieci - reszta zapisywana jest w celach audytowych lub raportowych bądź też jest automatycznie naprawiana przez NetCruncha dzięki automatycznym zdalnym akcjom naprawczym.

Wymienione wyżej cechy systemu sprawiają, że monitoring sieci NetCrunch nie ma charakteru reaktywnego (tj. jedynie powiadamiającego użytkownika o problemach i zdarzeniach), lecz realnie zapobiega przyczynom większych awarii, wynikającymi np. z instalacji poprawek czy stopniowych, trudno zauważalnych degradacji wydajności.

Analityka sieci

Mimo wielkich możliwości związanych z monitorowaniem sieci i związanym z nim gromadzeniem danych, największym atutem NetCrunch jest jednak analityka. System udostępnia szeroką paletę narzędzi ułatwiających pracę z zebranymi informacjami i wyciąganie wniosków / podejmowanie decyzji na ich podstawie. Narzędzia te opierają się przede wszystkim na wygodnej prezentacji graficznej danych - grupującej je, wyróżniającej i nadającej odpowiedni kontekst biznesowy.

NetCrunch proponuje następujące sposoby wizualizacji danych dotyczących sieci:

 • Atlas sieci - centralne repozytorium wszelkich widoków prezentujących to, co dzieje się w sieci - zarówno własnych, jak i utworzonych automatycznie przez system. Atlas sieci pozwala na wygodne poruszanie się po widokach zgrupowanych np. według typów urządzeń sieciowych oraz funkcji jakie pełnią.
 • Widoki sieci - widok NetCrunch to zaprezentowany graficznie (np. w formie map) wycinek rzeczywistości sieciowej. Większość z nich wyświetla dane w czasie rzeczywistym (tj. wszelkie zmiany są na bieżąco na nie nanoszone) - niezależnie od tego, czy zostały przygotowane samodzielnie (np. za pomocą wbudowanego kreatora kwerend) czy też wygenerowane automatycznie. Na szczególną uwagę zasługują mapy fizyczne (tj. mapy segmentów w warstwie drugiej wg modelu OSI), prezentujące szczegółowe informacje o portach - ich statusy, a także ruch bieżący i sumaryczny na każdym z nich. Wśród dostępnych widoków możemy wyróżnić ponadto mapy routingu, a także widoki wydajnościowe. NetCrunch został zaprojektowany w taki sposób, aby możliwie jak najwięcej widoków tworzonych było automatycznie - przy minimalnym udziale użytkownika (który może je np. wzbogacić  o widgety dotyczące elementów składających się na ten sam proces biznesowy).
 • Dashboardy widoków - każdy widok wyposażony jest w konfigurowalny pulpit, którego elementy możemy dostosowywać do własnych potrzeb. Zadaniem pulpitów jest prezentacja kluczowych informacji (np. statusów sumarycznych urządzeń) dot. danego widoku. Szczególnym rodzajem dashboardu jest widok Top Chart, wyświetlający najwyższe lub najniższe wartości parametrów ze wszystkim monitorowanych elementów sieci.
 • Widgety graficzne - kluczowe z punktu widzenia analityki elementy graficzne wzbogacające widoki NetCrunch, np. mapy sieci. Widgety uzupełniają możliwości widoków np. o liczniki, pozwalające porównywać wartości i obserwować je we właściwym kontekście. Do dyspozycji mamy m.in. aż 5 rodzajów widgetów danych wydajnościowych oraz szereg widgetów statusowych (stan alertów, status sensora, pakietu monitorowania, serwisu, interfejsu czy samego węzła). Warto wspomnieć tutaj o analizatorze trendów wydajnościowych, umożliwiających prognozowanie wydajności na podstawie informacji historycznych - jest on dostępny wszędzie tam, gdzie zebrane są dane archiwalne - np. na węźle, pulpitach bądź widokach wydajnościowych.

Widgety NetCrunch znacznie zwiększają funkcjonalność map sieci

 • Widoki alertów i zdarzeń - te szczególne rodzaje widoków NetCrunch prezentują dane pozwalające skupić się na bieżących problemach. System udostępnia pełną historię alertów wraz z powiązanymi z nimi danymi wydajnościowymi. Możliwe jest również wyświetlanie zestawień powiadomień - np. w zależności od ich kategorii i czasu, w którym miały miejsce.
 • Szczegóły węzłów - NetCrunch wyposażony jest w narzędzie podsumowujące najważniejsze informacje o danym urządzeniu wchodzącym w skład sieci (tzw. Okno Statusu Węzła). Prezentowane są w nim wszystkie elementy monitorowane na węźle, wraz ze statusem i podstawowymi metrykami (np. zasoby pamięciowe komputera). Zawartość okna jest uzależniona od typu oglądanego urządzenia.

Wspomniane wyżej narzędzia wizualizacji danych gromadzonych przez NetCrunch wspólnie tworzą potężne rozwiązanie analityczne. Dzięki automatycznej aktualizacji oraz ich elastyczności (możliwość dostosowania do roli pracownika w firmie - tj. procesów, za które odpowiada), ekrany systemu prezentują informacje w sposób maksymalnie użyteczny dla administratora - zwracając jego uwagę na te zdarzenia i elementy sieci, które wymagają odpowiedniej reakcji.

Wygodne zarządzanie siecią

Producent NetCrunch zadbał nie tylko o funkcjonalność swojego produktu, ale również o wygodę jego obsługi. Do dyspozycji "ruchliwych" administratorów jest m.in. zdalna konsola administracyjna działająca pod dyktando systemu Windows, konsola webowa, a także aplikacje mobilne pozwalające na wygodne korzystanie z NetCrunch na smartfonach i tabletach (Android, Windows oraz iOS).

Jak wdrożyć NetCrunch?

Co istotne, system NetCrunch jest przystosowany do pracy z serwerami o niewygórowanych parametrach. Aplikację można zainstalować na maszynie z systemem Windows (Windows 7 lub nowszym bądź Windows Server 2003R2 lub nowszym), przynajmniej 4-rdzeniowym procesorem, 4 GB pamięci RAM i 5 GB wolnej przestrzeni na dysku. Sam proces wdrożenia narzędzia nie jest skomplikowany - polega na instalacji programu na serwerze i konfiguracji monitorowanych środowisk, w czym pomoże szereg materiałów udostępnionych przez producenta na swojej stronie internetowej. W razie potrzeby, AdRem Software oferuje również wsparcie konsultantów (m.in. poprzez sieć lokalnych partnerów), szkolenia, a także możliwość udziału w webinariach. Jak wspomniałem już wcześniej, NetCrunch nie korzysta z aplikacji klienckich instalowanych na monitorowanych urządzeniach, co bez wątpienia znacznie ułatwia i przyspiesza jego wdrożenie.

Widoki wydajnościowe NetCrunch prezentują dane dot. wykorzystania zasobów sieci

Korzystny model licencjonowania

Producent NetCrunch chwali się korzystną dla klienta, przejrzystą polityką licencjonowania systemu. I rzeczywiście, zaproponowany model brzmi bardzo rozsądnie. Otóż, AdRem Software pobiera opłatę uzależnioną od liczby węzłów monitorowanej sieci komputerowej, a nie samych monitorowanych elementów. Oznacza to, że decydując się na NetCrunch, zapłacimy za urządzenia znajdujące się w sieci (których liczba jest w miarę stała bądź łatwa do oszacowania), a nie ilość sensorów (która zmienia się bardzo dynamicznie). Pojedyncza licencja NetCrunch obejmuje jeden węzeł sieci (tj. jedno urządzenie) - niezależnie od liczby monitorowanych na nim usług czy aplikacji. Takie rozwiązanie niweluje ryzyko niekontrolowanego przekroczenia puli dostępnych licencji.

Wersja testowa NetCrunch

Przygodę z NetCrunch najłatwiej rozpocząć od przeprowadzenia własnych testów aplikacji. W pełni funkcjonalną, 30-dniową wersję testową programu można pobrać ze strony producenta. Warto też odwiedzić jej sekcję wiedza, na której znajdziemy m.in. dokumentację systemu, filmiki i teksty instruktażowe.

Moja opinia o NetCrunch

Zapoznając się z NetCrunch, nie sądziłem, że system będzie w stanie mnie czymś zaskoczyć. Owszem, spodziewałem się po nim szerokiej i dojrzałej funkcjonalności - jednak w odsłonie znanej mi już z innych aplikacji do zarządzania infrastrukturą IT, z którymi miałem wcześniej do czynienia. A jednak, produkt AdRem Software "kupił" mnie brakiem agentów instalowanych na stacjach roboczych pracowników. Dla mnie jako managera jest to bardzo ważne - nie wymaga bowiem tłumaczenia podwładnym (nieufnym z natury), że nieznany im program widoczny w zasobniku systemowym nie ma na celu monitorowania ich poczynań, zapisywania ich każdego ruchu w internecie czy tworzenia statystyk efektywności. Pewnym zaskoczeniem była dla mnie ponadto duża różnorodność w sposobach wizualizacji danych, jaką oferuje NetCrunch. Dzięki niej postrzegam go jako system nie tylko estetycznie wykonany, ale i użyteczny - prezentujący poszczególne parametry dotyczące sieci w różny, możliwie najwygodniejszy sposób. Tyle ode mnie - kierownika projektów IT i analityka biznesowego.

NetCrunch docenią jednak przede wszystkim administratorzy większych sieci komputerowych, dla których szczególnie istotna (bo znacznie odciążająca) jest automatyzacja i wygoda pracy. Do gustu przypadną im zwłaszcza potężne możliwości systemu związane z automatycznym wykrywaniem i skanowaniem sieci, generowaniem widoków oraz ich bieżącym odświeżaniem.

Moim zdaniem rozwiązanie NetCrunch powinno zainteresować nie tylko działy IT, ale również przedstawicieli biznesu - np. zarządy większych firm. Po pierwsze, usprawnia ono pracę administratorów, pozwalając im skupić się na naprawdę istotnych zadaniach (np. rozwiązywaniu problemów z firmową infrastrukturą IT). Po drugie, jest nastawiony na prewencję - tj. zabezpieczanie sieci przed incydentami, a nie na minimalizację ich skutków (co znacznie ogranicza ryzyko strat wynikających z awarii). Po trzecie, analityczne funkcje NetCrunch znajdą zastosowanie również w operacyjnej warstwie przedsiębiorstwa, wplatając dane o firmowej sieci IT w istniejące procesy biznesowe (co pozwala z kolei na ich optymalizację).

Przeczytaj również:


 • Brak komentarzy
Dodaj komentarz

 • Zarządzanie projektami i zasobami niedziela, 09, listopad 2014

  Jak powszechnie wiadomo, firma bez dokumentów istnieć nie może. Dokumentów pod przeróżnymi postaciami: umów, wzorów umów, oświadczeń, regulaminów, szablonów, materiałów marketingowych,...

 • Zarządzanie projektami i zasobami niedziela, 10, luty 2019

  Niezależnie od tego czym trudni się nasza firma i jakiego rodzaju przedsięwzięcia realizuje, każdemu z nas z pewnością przyda się dobry program do tworzenia harmonogramów, planów czy agend....

 • Zarządzanie projektami i zasobami sobota, 14, czerwiec 2014

  Nawet jeśli Twoja firma nie jest duża i liczy kilku pracowników, którzy korzystają ze wspólnych zasobów, takich jak np. sala konferencyjna, samochód służbowy bądź różnego rodzaju...

 • Zarządzanie projektami i zasobami sobota, 16, maj 2015

  Wszystkim pracodawcom zależy na tym, aby ich kadra posiadała wysokie, sukcesywnie rozwijane kwalifikacje. W związku z tym, wiele firm wspomaga swoich pracowników w zdobywaniu wiedzy wysyłając...Piotr Rawski
Analityk Biznesowy, Project Manager. Entuzjasta rozwiązań IT dla biznesu.

Doradzam, optymalizuję procesy biznesowe i dobieram oprogramowanie do indywidualnych potrzeb. Wszystko po to, aby zwiększyć efektywność Twojej firmy.
-> kontakt i współpraca

Zapraszam również na mój nowy blog: piotrrawski.pl

Również na stronie:

 • Systemy informatyczne dla firm sobota, 10, październik 2015

  Ze zmiany systemów informatycznych w firmie zazwyczaj cieszą się jedynie jej pomysłodawcy (na przykład kierownictwo bądź najbardziej wpływowi pracownicy). Cała reszta, nie dostrzegając...

 • Zarządzanie projektami i zasobami sobota, 12, kwiecień 2014

  Każdy z nas z pewnością nie raz miał wrażenie, jakby czas w pracy biegł szybciej - bo choć staramy się sumiennie wykonywać swoje obowiązki, na wszystkie nigdy go nie wystarcza. Ponadto, są...

 • Zarządzanie projektami i zasobami niedziela, 28, sierpień 2016

  Większość przedsiębiorców podkreśla, że najważniejszym kapitałem ich firm są pracownicy. Kapitał ten to w znacznej części doświadczenie i wiedza firmowej kadry. Wiedza, która nierzadko...